730 111 320 biuro@praemium24.pl

Kontakt

KRAKÓW

os. Złotej Jesieni 6/71, Kraków
tel./ fax 12 312 87 11
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ PROSZOWICE

ul. Reja 3, Proszowice
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

ul. B. Żeleńskiego 23, Rzeszów
tel. kom. 730 111 320
e-mail: biuro@praemium24.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

ul. Waksmundzka 165, Nowy Targ
tel. kom. 730 111 320
e-mail:
biuro@praemium24.pl

Kancelaria Doradztwa Prawnego BIZNES

ul. Czesława Miłosza 18/1
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 730 509 011
e-mail: sekretariat@grupabmk.pl
 
Wielka Brytania

Light Liberation Ltd
Ealing,Craven House ,40-44 Uxbridge Road
W5 2BS
tel. 07542055737


 


 


 

 


      

Oferta: mediacje

mediacje gospodarcze, cywilne i pracownicze 2015-06-16

Mediacje gospodarcze, cywilne i pracownicze.

Przepisy z zakresu mediacji definiuje kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 19 kwietnia 2010r. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediator zobowiązany jest zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji a także obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony uczestniczące w mediacji zwolnią go z takiego obowiązku.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się czas i miejsce przeprowadzenia mediacji a także dane stron jak również wynik mediacji. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, według właściwości ogólnej lub wyłącznej. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, w przeciwnym wypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przed sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Mediacja jest alternatywnym procesem rozwiązywania sporów powstałych w relacjach pomiędzy stronami. Umożliwia w obecności bezstronnego mediatora wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia pomiędzy stronami w znacznie krótszym czasie do 1 miesiąca oraz przy niższych od sądowych kosztach postępowania.

Przedmiotem mediacji cywilnych, gospodarczych i pracowniczych może być każdy rodzaj sporu, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia mediatora określa rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

WYNAGRODZENIE

 • w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 złotych za całość postępowania mediacyjnego
 • w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji, wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie – 25 złotych.
 • w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji, wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie – 25 złotych.
 • jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10 %.

 ZWROT KOSZTÓW WYADTKÓW MEDATIORA

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
 • zawiadomień stron
 • zużytych materiałów biurowych
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych za jedno posiedzenie

Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, oraz wydatki mediatora, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

KOSZTY i ZWROT KOSZTÓW MEDIACJI

Kodeks postępowania cywilnego

 • art. 981. § 1.Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
 • § 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albow ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Art. 79. 1 Sąd z urzędu zwraca stronie ¾ uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Treść:

Pliki do pobrania:

 1. wniosek osoby prawne
 2. wniosek osoby fizyczne

mediacje w sprawach karnych 2015-08-31

Mediacje w sprawach karnych regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 czerwiec 1997r. kodeks postępowania karnego. Zgodnie z art. 23a kpk sąd lub referendarz sądowy a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgoda oskarżonego lub pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego między pokrzywdzonym lub oskarżonym, o czym się ich poucza.

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc a jego okresu nie wlicza się do czasy trwania postępowania przygotowawczego.
Udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny a zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu
i pokrzywdzonemu celów i zasad postępowania mediacyjnego.
Mediatorowi udostępnia się akta sprawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
Instytucja lub osoba do tego uprawniona sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego wyników i do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora, jeżeli została zawarta.

Ile to kosztuje?

Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa zgodnie z art. 618 § 1 pkt 8 k.p.k. w związku z art. 619 § 2 k.p.k.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Treść:

Pliki do pobrania:

 1. wniosek mediacja karna

mediacje w sprawach rodzinnych 2015-08-31

Mediacja rodzinna może być prowadzona w sporach pomiędzy członkami rodziny oraz osobami pozostającymi w związkach rodzinnych. 
Mediacja rodzinna prowadzona jest między innych w sprawach:

 • rozwodowych
 • o podział majątku po rozwodzie
 • związanych z opieką nad dziećmi
 • pozostałych związanych ze sprawami rodzinnymi - konflikty, sprawy spadkowe.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Treść:

Pliki do pobrania:

 1. wniosek mediacja rodzinna
Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu