730 111 320 biuro@praemium24.pl

Aktualności

Szkolenie Windykacja we wspólnotach mieszkaniowych. 2018-09-05

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją naszego szkolenia pt: " Windykacja we wspólnotach mieszkaniowych". Szkolenie dedykujemy dla zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot oraz wszystkich uczestników rynku nieruchomości.
Uczestnicy oprócz materiałów szkoleniowych, otrzymają dodatkowy suplement z wzorami pism i uchwał.
Szczegółowy program znajdą Państwo pod linkiem:
http://eszkolimy.pl/windykacja-we-wspolnotach-mieszkaniowych.

licencja doradcy restukturyzacyjnego 2017-12-23

Miło nam jest poinformować, iż Panu Mariuszowi Przybycień zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopad 2017 r. numer DZP-VI-643-65/17 została przyznana licencja doradcy restukturyzacyjnego. Czynności zawodowe w tym zakresie wykonujemy zgodnie z wymienioną licencją o numerze 1163. W strategii spółki jest to kolejny krok zmierzający w kierunku dalszego rozwoju i kompleksowej propozycji dla naszych Klientów.

Publikacja Budownictwo i Prawo 2017-10-28

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem p. Mariusza Przybycień pt. Przedsięwzięcie deweloperskie w ujęciu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikację znajdą Państwo w nowym numerze kwartalnika Budownictwo i Prawo - szczegóły na stronie wydawcy www.polcen.com.pl.
 

Doradca Restrukturyzacyjny 2017-10-27

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Mariusz Przybycień uzyskał pozytywny wynik z egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego. Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji pod linkiem: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9866,lista-osob-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-z.html

Konferencja - Działalność deweloperska w praktyce - 21 kwiecień Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie 2017-04-16

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji
"Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Pięć lat obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego."
Jednym z prelegentów wśród praktyków prawa z obszaru gospodarki nieruchomościami będzie Pan Mariusz Przybycień - tematyka - „Przedsięwzięcie deweloperskie w ujęciu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego”
Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo w załączniku.
 

Pliki do pobrania

  1. agenda konferencji

wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego 2017-01-04

 
W przypadku wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego stronie przysługuje w terminie 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia złożenie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona lub przysługuje albo uzasadniona w innej wysokości.
Regulacja prawna zawarta jest w ustawie z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe odniesienia zawarte są w:
 

Art. 73. 1. Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. 
2. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje się tryb postępowania określony w art. 78–81.

 2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w przypadku:
 1) ustanowienia odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, lub
 2) zmiany sposobu korzystania z lokalu.
 3. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Bonifikaty te można stosować również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r.
 4. Ustalone, zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 5, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.
 5. Wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz udzielanych bonifikat i sposób zapłaty tych opłat ustala się w umowie.
 6. Właściwy organ wypowiada udzieloną bonifikatę, jeżeli osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przed upływem 10 lat, licząc od dnia ustanowienia tego prawa, dokonała jego zbycia lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Przy wypowiedzeniu stosuje się odpowiednio art. 78–81.
 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku zbycia:
 1) na rzecz osoby bliskiej;
 2) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 3) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.
 

Art. 74. 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.9)), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Art. 75. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w art. 73 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 74 ust. 1, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
Art. 76. 1. Stawka procentowa opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, o których mowa w art. 72 ust. 3 pkt 5, może być podwyższona zarządzeniem wojewody w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Podwyższenie stawki procentowej może nastąpić tylko przed oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
 2. Opłat rocznych nie pobiera się od użytkowników wieczystych, którzy na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 oraz z 1974 r. Nr 14, poz. 84)10) wnieśli jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Użytkownicy wieczyści, którzy wnieśli opłaty roczne za okres krótszy niż czas trwania prawa użytkowania wieczystego, wnoszą opłaty roczne po upływie tego okresu.
 

Art. 77. 1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
2. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.
3. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.
5. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.
6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

Art. 78. 1. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej „kolegium”, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przeciwko właściwemu organowi. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu. Przepis art. 79 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 

Art. 79. 1. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej.

2. Kolegium wyznacza niezwłocznie termin pierwszej rozprawy, doręczając jednocześnie właściwemu organowi odpis wniosku.
3. Kolegium powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody. Jeżeli do ugody nie doszło, kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty. Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku oddalenia wniosku obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana zgodnie z art. 78 ust. 1. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. Ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia przed kolegium ugody nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.
6. Na wniosek właściwego organu kolegium przyznaje w orzeczeniu zwrot kosztów postępowania i opłat skarbowych od użytkownika wieczystego, jeżeli oddaliło w orzeczeniu wniosek, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli kolegium w orzeczeniu uznało wniosek za zasadny, przyznaje na wniosek użytkownika wieczystego zwrot kosztów i opłat od właściwego organu.
7. Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń. Do postępowania, o którym mowa wyżej, stosuje się również przepisy o opłatach i kosztach.
8. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, jeżeli sprawę rozstrzygnięto prawomocnym wyrokiem sądu lub zawarto ugodę sądową, w następstwie wniesienia sprzeciwu.
9. Orzeczenie lub ugoda, której kolegium nadało klauzulę wykonalności, podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.
 

 

Biegły Sądowy - Sąd Okręgowy Kraków 2016-10-08

Pliki do pobrania

  1. biegły sądowy

Mediacje - Karta Dużej Rodziny 2016-08-16

Miło nam poinformować, iż nasza kancelaria zawiązała współpracę ze Skarbem Państwa Wojewodą Małopolskim w zakresie przyznania szczególnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. W ramach uprawnień dla każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje prawo 25 % rabatu od ustawowych kosztów mediacji w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych.

Windykacja we wspólnotach mieszkaniowych 2016-07-04

Zapraszamy Państwa do zapoznania się i zakupu najnowszej pozycji naszej kancelarii pt. " Windykacja we wspólnotach mieszkaniowych". Pozycja przeznaczona jest nie tylko dla zarządców czy jednostek samorządu terytorialnego, w których zasobach znajduje się mienie komunalne ale również dla zarządów wspólnot mieszkaniowych.
Treść publikacji stanowią m.in.
  • podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
  • windykację polubowną,
  • w jaki sposób i w jakim trybie należydochodzić roszczeń na etapie postępowania sądowego,
  • zagadnienie skargi pauliańskiej,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • szczególne przypadki powstawania zobowiązań we wspólnocie mieszkaniowej związane z robotami budowlanymi, i wadami fizycznymi występującymi w części wspólnej
  • przykładowe wzory pism procesowych występujące w obrocie prawnym a związane z przedmiotową tematyką.
Autor jest prawnikiem, mediatorem sądowym i zarządcą nieruchomości.
 
Więcej informacji pod linkiem:
 
http://praemium24.pl/oferta,11

Menu
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Tytuł:
Treść:
Wszystkie pogrubione pola są wymagane
Menu